logo
|Emmaüs Exodus

De boeken die ik gebruikt heb zijn de eerste zes boeken van de Tenach: de Thora bestaande uit:

 1. Beresjiet (Genesis),
 2. Sjemot (Exodus),
 3. Wajikra (Leviticus),
 4. Bemidbar (Numeri) en
 5. Devariem (Deuteronomium), en
 6. Nevie’iem (Jozua), het zesde boek van de Tenach. Het is het eerste boek van de profeten is.

TEKENING OVERZICHT BIJBELBOEKEN

 

1. Beresjiet

Het boek Genesis (ontstaan; Hebreeuws: Beresjiet, “in den beginne”, naar het eerste woord van de Hebreeuwse tekst) is het eerste boek van de Hebreeuwse Bijbel en bestaat uit 50 boeken. In het Nederlands begint het boek met de zin: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. Het boek vertelt het verhaal van het ontstaan van de wereld en de mensheid, van de aartsvaders van het Joodse volk – Abraham, Izaäk en Jakob – alsmede van de twaalf zonen van Jakob die het begin
vormden van het Israëlitische volk.

TEKENING OVERZICHT GENESIS

Inhoud van Genesis:

 • Schepping en val (Beresjiet 1 – 4)
 • Geslachtsregister (Beresjiet 5)
 • De zondvloed (Beresjiet 6 – 9)
 • Torenbouw van Babel (Beresjiet 11)
 • Abraham (Beresjiet 12-25)
 • Isaac (Beresjiet 21-28)
 • Jakob (Beresjiet 25-37)
 • Juda (Beresjiet 38)
 • Jozef (Beresjiet 37-50)

 

2. Sjemot

Het boek Exodus (uittocht) is het tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel, de Thora en heeft 40 hoofdstukken. Het boek begint met de zin: “Dit zijn de namen van de zonen van Israël…”. De
Hebreeuwse naam van het boek luidt Sjemot wat betekent Namen, naar het eerste woord dat in Exodus staat.
Het vertelt het verhaal van het vertrek van het Israëlitische volk uit Egypte naar het Beloofde Land Kanaän. Hun leider Mozes ontvangt daarbij van God de Thora oftewel de wet.

TEKENING OVERZICHT EXODUS

Inhoud:

 • De roeping van Mozes (Sjemot 1-7)
 • Uittocht uit Egypte (Sjemot 8-14)
 • Ontvangen Tien geboden bij berg Sinaï (Sjemot 15-20)
 • Verdere regels en inrichting tabernakel (Sjemot 21-31)
 • Gouden kalf en opnieuw ontvangen Tien geboden (Sjemot 32-35)
 • Uitleg regels aan het volk en bouw tabernakel (Sjemot 36-40)

 

3. Wajikra

Leviticus is het derde boek van de Hebreeuwse Bijbel. Leviticus dankt zijn naam aan het feit dat het hoofdzakelijk regelingen voor en over het Levitische priesterschap bevat. Reeds in de Vulgata
heeft het de naam Leviticus. In het Hebreeuws wordt het boek (Wajikra) (betekenis: ‘En hij riep’) genoemd, naar het eerste woord.

OVERZICHT LEVITICUS

De inhoud van het boek kan als volgt worden ingedeeld:

 • Een reeks wetten over het brengen van offers: brandoffers, slachtoffers, vredeoffers, zonde of verzoeningsoffers, en dank- of lofoffers (hoofdstuk 1-7).
 • Een historisch verslag van de wijding van Aäron en zijn zonen als priester (hoofdstuk 8-10).
  Hierin is ook een verhaal opgenomen over Nadab en Abihu, die zichzelf priesterlijke voorrechten aanmatigden.
 • Wetten over reiniging, hygiëne en het brengen van offers (hoofdstuk 11-16).
 • Wetten over het onderscheid tussen Israël en de heidenen (hoofdstuk 17-20): de spijzen (17), geslachtsverkeer (18) en zedelijk levensgedrag (19-20).
 • Wetten over de persoonlijke reiniging van priesters, hun voedsel, en de feesten (hoofdstuk 20-25): priesters en feestdagen (21-23), de eredienst (24) en sabbatjaar en jubeljaar (25)[1].
 • Ten slotte een gedeelte met beloften voor hen die deze wetten in acht nemen, en waarschuwingen voor hen die dit niet doen (hoofdstuk 26-27).

 

4. Bemidbar

Numeri (Latijn, “getallen”, naar de twee volkstellingen in het boek) is het vierde boek van de Hebreeuwse Bijbel. In het Hebreeuws wordt het Bemidbar, “in de wildernis” genoemd, naar wat in de Hebreeuwse versie het eerste woord van het boek is. Het behandelt de gebeurtenissen van het Israëlitische volk gedurende hun verblijf van 40 jaar in de woestijn. Numeri heeft 36 hoofdstukken en is het 4de boek in de Thora. Het boek vormt een voortzetting van het boek Exodus, na de onderbreking van de wetgeving in het boek Leviticus. De periode van het boek Numeri beslaat de tijdspanne tussen de eerste maand van het 2e jaar na de uittocht, tot de 11e maand van het 40e jaar.

OVERZICHT NUMERI

 1. De telling van het Hebreeuwse volk bij de berg Sinaï, en de voorbereidingen voor hun verdere reis. De telling gebeurt per stam. (hoofdstuk 1 – 4).
 2. Enkele wetten (hoofdstuk 5, 15, 27-30, 33).
 3. De wet op het Nazireeërschap en de priesterwijding. (hoofdstuk 6).
 4. Een beschrijving van de plichten van de Levieten, en hygiënevoorschriften voor het kamp (hoofdstuk 7 – 9, 18-19).
 5. Een verslag van de reis van Sinaï naar Moab: Signalen voor het opbreken van het kamp, de reis naar Kadesh Barnea, gemopper op/rebellie tegen Mozes, gebrek aan vlees (kwakkels) (hoofdstuk 10-12).
 6. Spionagetocht van de 12 verkenners, hun verslag, de reactie van het volk (wij willen er niet heen), en de straf van God: alle mensen ouder dan 20 jaar zullen er niet komen (hoofdstuk 13-14)).
 7. Gemopper en rebellie (hoofdstuk 16-17).
 8. Ontmoeting met Edom. (hoofdstuk 20).
 9. Verovering van het land van de Amorieten. (hoofdstuk 21).
 10. Handelingen in de vlakte van Moab voor zij door de Jordaan trekken. (hoofdstuk 21).
 11. Confrontatie met Midian, zegening door Bileam. (hoofdstuk 22-25, 31).
 12. Tweede telling van het volk (hoofdstuk 26).
 13. Jozua aangewezen als opvolger van Mozes (hoofdstuk 27).
 14. Verdeling van oost-jordaanoever onder twee en een halve stam: Ruben, Gad, en de halve stam Manasse. (hoofdstuk 32).
 15. Opdracht om de Kanaänieten te verdrijven. Grenzen van het land. Levitische steden en
  vrijsteden. (hoofdstuk 34-35).

 

5. Dewariem

Deuteronomium is het vijfde boek van de Thora en bevat 34 hoofdstukken. Het boek bestaat voornamelijk uit drie redevoeringen die Mozes vlak voor zijn heengaan heeft uitgesproken. De toespraken werden gehouden toen het Israëlische volk door de vlakten van Moab trok, in de elfde
maand in het laatste jaar van hun rondzwervingen door de woestijn.

OVERZICHT DEUTERONOMIUM

De inhoud van Dewariem:

 1. De eerste toespraak (hoofdstuk 1-4:40) is een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen 40 jaar in de woestijn. Deze bevat ook ernstige vermaningen om de goddelijke inzettingen te gehoorzamen en waarschuwingen tegen het verlaten van de God van hun vaders.
 2. De tweede toespraak (5-26:19) vormt de hoofdmoot van het boek. De hoofdstukken 5-11 vormen een inleiding. Hierin worden de tien geboden herhaald, die God op de berg Sinaï gegeven heeft. In de hoofdstukken 12-26 volgt de wetsherhaling met instellingen die de Israëlieten in acht moeten nemen wanneer ze zich in het land Kanaän vestigen. Deze tweede toespraak kan als volgt worden onderverdeeld:
  1. de hoofdstukken 5-11 vormen een uiteenzetting van de tien geboden, waarop de theocratie gebaseerd was;
  2. de hoofdstukken 12-26 bevatten bepalingen voor aanbidding, reinheid, belastingen, de drie jaarlijkse feesten, de handhaving van het recht, van koningen, priesters en profeten, oorlog, en het persoonlijke en sociale leven van de mensen. Deze bepalingen zijn eerder sociaal dan religieus.
  3. De slotrede (hoofdstukken 27-30) bestaat bijna geheel uit een beschrijving van de straffen die op het verlaten van de wet stonden, en van de zegeningen die het gevolg zijn van gehoorzaamheid. Mozes roept hen op gelovig het verbond dat God met hen gesloten had trouw te blijven.

 

 

Stel hier je vraag

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Stuur door

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Bedankt!

Bedankt voor de inschrijving op de nieuwsbrief.

Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig.
fout tijdens het inschrijven